ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / JOB VACANCY

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λογιστής / Βοηθός Οικονομικού Διευθυντή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Τουλάχιστον 3 χρόνια λογιστικής εμπειρίας
• Τουλάχιστον πτυχίο Bachelor στη Λογιστική ή στα Οικονομικά
• Γνώστης λειτουργίας Η/Υ, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft (Excel, Word) και λογισμικού λογιστή.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
• Δυνατότητα εργασίας 20-30 ώρες την εβδομάδα κατά τις εργάσιμες ώρες της ημέρας.
• Χειρισμός και καταγραφή εγγράφων
• Συντήρηση αρχείων, συμπεριλαμβανομένης της πλήρωσης γενικού μητρώου των εγγράφων, πληρωτέων εγγράφων και άλλων διαφόρων αρχείων
• Πολύ καλή γνώση της Κυπριακής λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας
• Διατήρηση της τακτικής επαφής με τις φορολογικές αρχές και το τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων
• Παροχή βασικών οικονομικών εκθέσεων (Κατάσταση εσόδων, Κατάσταση ταμειακών ροών, Ισολογισμός).
• Πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής / ελληνικής γλώσσας. Η γνώση της ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον πλεονέκτημα
—————————

JOB TITLE
Accountant / Assistant of Financial Director

EDUCATIONAL / PROFESSIONAL EXPERIENCE
• At least 3 years of accounting experience;
• A minimum of a Bachelor’s degree in in Accounting or Finance;
• Proficient in computer operations including Microsoft (Excel, Word) and accountant software.

MAIN REQUIREMENTS / RESPONSIBILITIES
• Ability to work 20-30 hours a week during daytime business hours;
• Handling and recording of primary documentation;
• Maintenance of files including filling of general ledger journal vouchers, accounts payable documentation, and other miscellaneous fillings;
• Advanced knowledge of Cyprus accounting and tax legislation;
• Maintenance of regular contact with tax authorities and social insurance department;
• Provision of key financial reports (Income statement, Cash flow statement, Balance sheet);
• Advanced oral and written English / Greek language. Knowledge of Russian language would be an advantage;

ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ /
CVs and further Information:

ℹ Tel: 26221500 / FAX: 26221400 / EMAIL: pafos.fc@cytanet.com.cy